ОШ "Никола Тесла"

Винча

Главни мени

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Стручна већа

РУКОВОДИОЦИ У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА

Педагошки колегијум

Драгољуб Гачић

Милоје Апостоловић

Марија Марковић

Снежана Ракић

Виола Ћук

Мирјана Стаменковић

Љиљана Јовић

Биљана Милев

Мaрина Попађиноски

Маријана Милевновић

Ненад Бјелобаба

Јелена Вишњић

Дивна Баштовановић

Слободан Животић

Стручно веће за области предмета разредне наставе Биљана Милев
Стручно веће за области предмета првог разреда Иван Топаловић
Стручно веће за области предмета другог разреда Дражена Вјештица
Стручно веће за области предмета трећег разреда Дубравка Плавшић
Стручно веће за области предмета четвртог разреда Весна Путниковић

 

План рада Стручног већа млађих разреда

за школску 2018/19. годину

Руководилац Стручног већа млађих разреда:

Биљана Милев – одељењски старешина2/2 разреда

 

Чланови Сручног већа (одељењске старешине):


1.разред

 

Светлана Суводолац 1/1

Вера Танасијевић 1/2

Татјана Максимовић 1/3

Сања Златановић 1/4                                         

Иван Топаловић 1/5

Татјана Павловић 1/6     

Ана Теофиловић 1/7

Драган Вукомановић 1/8

Јасмина Пантић 1/9

Виолета Сандуловић 1/10

Анђела Топаловић 1/11

 

2.pазред

 

Љиљана Живановић 2/1                                              

Биљана Милев 2/2                                                      

Светлана Пантић 2/3                                                 

Маја Димић 2/4                                                        

Данијела Миљковић 2/5                                             

Драгана Радмановић 2/6                                             

Славица Младеновић Ивановић 2/7                                           

Весна Арсић 2/8                                                           

Мира Илић 2/9                                                            

Јасмина Васковић 2/10                                               

Мица Баштовановић 2/11

Дражена Вјештица  2/12

 

 

   Дубравка Плавшић 3/1

   Милица Матићић 3/2

   Весна Будимир 3/3

   Гордана Томић 3/4

   Слађана Ивановић 3/5

   Весна Писаревић 3/6

   Тања Перишић 3/7

   ВеснаЂорђевић 3/8

   Тања Брадић  3/9

   Гордана Тошић 3/10

   Миљана Симић 3/11

 

4.разред

 

   Снежана Калађурђевић 4/1

   Љиљана Мисирлић 4/2

   Татјана Павловић 4/3

   Лидија Сојкић 4/4

   Бојана  Коџић  4/5

   Бојана Лековић 4/6

   Даница Спасић  4/7

   Ђорђе Јеремић 4/8

   Валентина Шербић  4/9

   Мелита Петковић  4/10

   Весна Путниковић 4/11                                             

 

 


Месец Садржај рада Извршилац
Август

1.Анализа рада Већа у протеклој години

2.Избор новог руководиоца Већа

3.Доношење и плана рада Стручног већа за наредну годину

4.Организација обавезне наставе, избо-рних предмета и секција

5.Усвајање календара културне и јавне де-латности школе: приредбе, смотре, такми-чења, сусрети

6.Предлог наставника о стручном усав-ршавању

7.Анализа годишњих планова

8.Договор око организације приредбе ,,Добродошли прваци,“

-Биљана Милев

-Биљана Милев

-Драгана Радмановић

-Биљана Милев

-Славица Младеновић

-Јасмина Васковић,

-Љиљана Живановић и  Славица Младеновић -         -Јасмина Васковић и Мица Баштовановић

Септембар

1.Свечани пријем првака – приредба

2.Договор о спровођењу иницијалног те-стирања ученика

3.Информације о ученицима уписаним у први разред – прва запажања

4.Избор помоћне литературе,  дечје шта-мпе

5.Спровођење анкете о изборним предме-тима

6.Израда плана угледних часова, контр-олних вежби и стручног усавршавања

7.Израда плана посета, излета, позоришта и наставе у природи

8.Попис наставних средстава, дидакти-чког материјала и договор о набавци но-вих

-Иван Топаловић,Славица Младеновић, Јасмина Па-нтић и Мица Баштовановић

-Љиљана Мисирлић и Сне-жанаРакић,                      МирјанаСтаменковић и Та-тјана Максимовић

-Дражена Вјештица,Весна Путниковић,Иван Топало-вић и Дубравка Плавшић

-МирјанаСтаменковић

-Иван Топаловић и Славица Младеновић Ивановић

-Весна Путниковић

-Биљана Милев

Октобар

1.Анализа резултата иницијалних тестова ученика, предлог за даљи рад

2.ПрославаДана школе

3.Учешће у обележавању Дечје недељe

4.Сарадња родитеља и школе

5.Договор о учешћу у активностима из Акционог плана за борбу против насиља

6. Реализација излета

-ЂорђеЈеремић,Бојана Ко-џић и  СлавицаМладеновић

-Љиљана Живановић и Иван Топаловић

-ВераТанасијевић и Даније-ла Миљковић

-Снежана Калађурђевић и Ђорђе Јеремић

-ДраганаРадмановић и Ми-рјана Стаменковић

-Дражена Вјештица,Весна Путниковић,Иван Топало-вић и Дубравка Плавшић

Новембар

1.Анализауспеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода

2.Реализација наставног плана  и програ-ма

3.Предавање школског педагога,

4.Позоришна представа

5.Предлог иновација у настави

-Биљана Милев

-Биљана Милев

-СнежанаРакић

-СлађанаИвановић

-МирјанаСтаменковић

Децембар

1.Договор око новогодишњег вашара, уре-ђење ходника, хола, паноа

2.Прослава Нове године

3.Припрема ученика за школска та-кмичења

4.Учешће учитеља на конкурсу ,,При-мери добре праксе,, у организацији Дру-штва учитеља Београда и СУРС-а

-ЛидијаСојкић

-Биљана Милев

-ГорданаТошић, Мелита Пе-тковић,АнаТеофиловић,Ми- рјана Илић

-СлавицаМладеновић

Јануар

1.Прослава школске славе Свети Сава

2.Анализа реализације образовно васпи-тног рада у   I, II, III и IV разреду у току првог полугодишта

3.Анализа успеха и владања на крајупрвог полугодишта.

4.Школско и општинско такмичење из математике

5.Уређење школског простора поводом Дана Светог Саве (ходника, хола, паноа)

6.Стручно усавршавање учитеља  (учешће на семинарима)

7.Анализа рада ученика по прилагођеном плану

-ТањаМаксимовић и Љиља-на Живановић

-ГорданаТошић, Сања Зла-тановић, Јасмина Васко-вић и Миљана Симић

-Биљана Милев

-ЈасминаВасковић

-МајаДимић

-СлавицаМладеновић

-МирјанаСтаменковић

Фебруар

1.Предавање школског психолога,

2.Планирање међуодељенских посета и дружења

3.Договор о учешћу на такмичењу ,,Ке-нгур без граница,, и Смотри рецитатора

4.Договор за посете часова предметних наставника, код ученикачетвртог разреда

-Мирјана Стаменковић

-Драгана Радмановић

-Виолета Сандуловић и Та-ња Максимовић

-Лидија Сојкић

Март

1.Уџбеници и приручници за школску 2019/2020.год.

2.У сусрет Васкрсу, организовање Ва-скршњег вашара и Васкршње олимпијаде

3.Договор о учешћу на такмичењу „Крв живот значи“

4.Позоришна представа

-Дражена Вјештица, Дубра-вка Плавшић, Весна Путни-ковић и Иван Топаловић

-Зорана Срдић и Јелена Ви-шњић

-Весна Будимир

-Слађана Ивановић

Април

1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају  III класификационог периода

2.Анализа реализације образовно васпи-тног рада на крају   III класификационог периода

3.Анализа угледних часова

4.Припрема за извођење Наставе у приро-ди  и     реализација исте

-Биљана Милев

-Биљана Милев

-Анђела Топаловић

-Биљана Милев, Славица Младеновић,Мица Баштова-новић и ВањаШербић

Мај

1.Анализа коришћења презентација, нових дидактичких средстава и различитих видова иновација у настави

2.Анализа успеха ученика на такмиче-њима у овој школској години

3.Реализација излета

Ана Теофиловић и  Јасмина Пантић

-Виолета Сандуловић и Та-ња Максимовић

-Биљана Милев,Славица Младеновић,Мица Башто-вановић и Вања Шербић

Јун

1.Анализа реализације образовно-васпитно града у I, II, III и IV разреду на крају школске 2018/2019.год.

2.Анализа успеха и дисциплине на крају школске године

3.Анализа завршног тестирања

4.Извештај о раду Стручног већа учитеља за школску 2018/2019. год.

5.Предлог новог плана рада за следећу школску годину

6.Избор руководиоца за наредну школску годину

7.Извештаји са семинара и трибина

-Биљана Милев

-Биљана Милев

-Сања Златановић

-Иван Топаловић,Дубравка Плавшић,Дражена Вјешти-ца и Весна Путниковић

-Биљана Милев

-Биљана Милев

-Славица Младеновић Ива-новић

 


 


                      ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ

1 4. РАЗРЕДА

Оде-љење

Одљењски

старешина

Организа-

циона

јединица

Оде-љење

Одељењски          

старешина

Организа-циона јединица
I-1 СветланаСуводолац МШ Винча I-2 Вера Танасијевић МШ Вин.
I-3 Тања Максимовић МШ Винча I-4 Сања Златановић МШ Вин.
I-5 Иван Топаловић МШ Винча I-6 Тања Павловић  МШ Вин.
II-2 Биљана Милев МШ Винча II-1 Љиљана Живановић МШ Вин.
II-4 Маја Димић МШ Винча II-3 Драгана Станковић МШ Вин.
II-6 Драгана Радмановић МШ Винча II-5 Данијела Миљковић  МШ Вин.
II -12 Дражена Вјештица МШ Вин.
III-1 Дубравка Плавшић МШ Винча III-2 Милица Матичић МШ Вин.
III-3 Весна Будимир  МШ Винча III-4 Гордана Томић  МШ Вин.
III-5  Слађана Ивановић  МШ Винча III-6 Весна Писаревић МШ Вин.
IV-2 Љиљана Мисирлић МШ Винча IV-1 Снежана Калађурђевић МШ Вин.
IV-4 Лидија Сојкић МШ Винча IV-3 Тања Јовановић МШ Вин.
IV-6 Бојана Лековић  МШ Винча IV-5 Бојана Коџић МШ Вин.
I-7 Ана Теофиловић ИО Лешт. I-9 Виолета Сандуловић ИО Болеч
I-8 Драган Вукомановић ИО Лешт. I-10 Јасмина Пантић ИО Болеч
II-7 Славица Ивановић  ИО Лешт. II-9 Мира Илић  ИО Болеч
II-8 Весна Арсић  ИО Лешт. II-10 Јасмина Васковић  ИО Болеч
III-7 Весна Ивић ИО Лешт. III-9 Тања Брадић ИО Болеч
III-8 Весна Ђорђевић ИО Лешт. III-10 Гордана Тошић ИО Болеч
IV-7 Даница Спасић ИО Лешт. IV-9 Валентина Шербић ИО Болеч
IV-8 Ђорђе Јеремић ИО Лешт. IV-10 Мелита Петковић ИО Болеч
I-11 Анђела Топаловић ИО Рит. II  -11 Мица Баштовановић ИО Рит.
III-11 Миљана Симић   ИО Рит. IV-11 Весна Путниковић   ИО Рит.

                                 

У три групе продуженог боравка ради  троје учитеља:

Снежана Поповић,Младен Тадијановић и Мира Мишић Михаиловић

5 – 8. РАЗРЕДА

Одељење

ОДЕЉЕЊСКИ

СТАРЕШИНА

Одељење

ОДЕЉЕЊСКИ

 СТАРЕШИНА

V-1 Данијела Миликић V-2 Далиборка Турајлић
V-3 Славица Младеновић V -4 Богдан Јукић
V-5 Љиљана Стаменковић V- 6 Зорица Брцан
V-7 Дејан Јабучанин V-8 Власта Стаменковић
V-9 Бојана Мишковић V-10 Светлана Јакшић
VI-2 Дражена Трајковић VI-1 Катарина Ђокић
VI-4 Слободанка Чокеша VI-3 Сузана Момић
VI-6 Татјана Војиновић VI-5 Драгана Мегла
VI-8 Весна Слијепчевић VI-7 Биљана Ковић Ђурђевић
VI-10 Наташа  Миодраговић VI-9 Силвана Христов
VII-1 Милена Светозаревић VII-2 Ружица Миљковић
VII-3 Слободан Животић VII-4 Биљана Бранковић
VII-5 Дивна Баштовановић VII-6 Ивана Живанчевић
VII-7 Наташа Ђаниш VII-8 Ивана Јанковић
VII-9 Вера Трендафилоски VII-10 Љубица Крстић
VIII-2 Вера Шалипур VIII-1 Тања Николић
VIII-4 Станица Јанковић VIII-3 Зорица Радивојевић
VIII-6 Љиљана Николић VIII-5 Драгана Живковић
VIII-8 Марина Попађиноски VIII-7 Татјана Арсић
VIII-10 Милка Скулић VIII-9 Александра Борисов
РИТОПЕК
V-11 Милица Живановић
VI-11 Михаило Миловановић
VII-11 Милица Кљештан
VIII -11 Тања Илић

Бројач посета

1069355

Јавне набавке

aleksandrazastitimosenainternetuznanjem

1

p1240082

5

pa080553

pa080557

2

dsc06740