ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

1288852

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Јавне набавке

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Уџбенички комплети за 2018/19

 

Списак уџбеника и приручника

 

 

  за први, други 

1.разред - актулени уџбеници

Р.б. Предмет Издавач Аутори Уџбеник
1. Српски јeзик Нови Логос Душка Милић, Татјана Милић Буквар за први разред основне школе
2. Српски језик Нови Логос Душка Милић Наставни листови уз буквар
3. Српски језик Нови Логос Наташа Станковић - Шошо, Маја Костић Читанка за први разред
4. Свет око нас Вулкан Издаваштво Марија Вујовић, Драгана Златић Свет око нас за први разред осно-вне школе
5. Музичка култура Едука Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић Музичка сликовница за први разред
6. Енглески језик The English book Happy House  

 2. разред - актуелни уџбеници

  Српски језик Нови Логос Наташа Станко-вић – Шошо, Ма-ја Костић Уз речи растемо – читанка за дру-ги разред

2.

Српски језик Нови Логос Душка Милић, Татјана Митић Латиница – ра-дни уџбеник за други разред
3. Српски језик Нови Логос Јелена Срдић Дар речи–грама-тика за други р.
4. Српски језик Нови Логос Јелена Срдић, Наташа Ста-нковић- Шошо, Маја Костић Радна свеска за српски језик за други р.
5. Математика Нови Логос Сенка Тахировић, Ива Иванчевић Математика 2 – радни уџбеник
6. Математика Нови Логос Ива Иванчевић, Сенка Тахировић Математика 2 – радна свеска
7. Свет око нас Вулкан Драгана Златић, Марија Вујовић Свет око нас 2 - уџбеник
8. Свет око нас Вулкан Драгана Златић, Марија Вујовић Свет око нас 2- радна свеска
9. Музичка култура Нови Логос Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац Музичка култура 2
10. Ликовна култура Нови Логос Милутин Мићић, Гордана Мићић Ликовна култура за 2 разред - уџбеник
11. Енглески језик English book Stella Maidment, Lorena Roberts Happy house 2
12. Енглески језик English book Happy house 2

3. разред - актулени уџбеници

1. Српски језик Вулкан издаваштво Маја Димитријевић Читанка 3, Српски језик за трећи разред основне школе
2. Српски језик Вулкан издаваштво Вишња Мићић, Владимир Вукомановић Растегорац Граматика 3, Српски језик за трећи разред основне школе
3. Српски језик Вулкан издаваштво Маја Димитријевић,Вишња Мићић, Владимир Вукомановић Растегорац Радна свеска уз Читанку и граматику за трећи разред основне школе
4. Математика Вулкан издаваштво Нела Малиновић Јовановић, Јелена Милановић Математика 3, радна свеска за трећи разред основне школе
5. Математика Вулкан издаваштво Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић Математика 3, радна свеска
6. Природа и друштво Вулкан издаваштво Вера Бојовић, Драгица Тривић, Виолета Богдановић, Љиљана Инђић Природа и друштво 3 - уџбеник, први и други део
7. Музичка култура Вулкан издаваштво Маја Обрадовић Природа и дру-штво 3, радна свеска
8. Музичка култура Вулкан издаваштво Владица Илић Музичка култура 3
9. Ликовна култура Вулкан издаваштво Милена Стојановић Стошић, Душан Стошић Ликовна култура, уџбеник за 3. разред
10. Енглески језик Нови Логос Naomi Simmons Family and friends 3 - уџбеник
11. Енглески језик Нови Логос Naomi Simmons Family and friends 3- 

4. разред - стари, неважећи

  Српски језик Нови Логос Наташа Станко-вић –Шошо, Соња Чабрић Бескрајне речи – читанка за че-тврти разред
  Српски језик Нови Логос Јелена Срдић, Зорана Петковић - Живановић Дар речи – грама-тика за четврти ра-зред
3. Српски језик Нови Логос Н.С. Шошо, Ј. Срдић... Радна свеска за четврти разред
  Математика Нови Логос Сенка Тахировић Математика 4 - уџбеник
5. Математика Нови Логос Сенка Тахировић,, Момчило Степа-новић Математика – радна свеска
6. Природа и друштво БИГЗ Сања Благданић, Зорица Коваче-вић, Славица Јо-вић, Милутин Тадић Природа и друштво 4 - уџбеник
7. Природа и друштво БИГЗ Сања Благданић... Природа и друштво 4 – радна свеска
8. Музичка култура БИГЗ Марија Гаљевић, Мирјана Јовановић Лазић Распевано дете 4 – уџбеник за четврти разред
9. Ликовна култура Нови Логос Милутин Мићић, Гордана Мићић Ликовна култура 4 - уџбеник
10. Енглески језик Нови Логос Naomi Simmons Family and friends 2
11. Eнглески језик Нови Логос Naomi Simmons Family and friends 2

5. разред - стари, неважећи

  Српски језик Клетт Зона Мркаљ, Зо-рица Несторовић Расковник,читанка за 5 разред ОШ
2. Српски језик Клетт Весна Ломпар, Зорица Несто-ровић Граматика за прети разред основне школе
3. Српски језик Клетт Весна Ломпар, Зо-рица ,Несторовић Радна свеска за пети разред основне школе
4. Математика Математископ Владимир Стоја-новић Математика 5, уџбеник за пети разред
5. Математика Математископ Владимир Стоја-новић, Гордана Поповић, Никола Вигњевић Математика 5, збирка задатака
6. Музичка култура Нови Логос Др. Александар Паладин, Мр. Дра-гана Михајловић Музичка култура 5
7. Ликовна култура Клетт Сања Филиповић Ликовна култура 5
8. Историја Клетт Емина Живко-вић, Љиљана Недовић Историја 5Уџбе-ник са одабра-ним историјским изворима
9. Географија Нови Логос Марко Јоксимовић

Географија 5

Уџбеник за пети разред

10. Биологија Герундијум Др. Тијана При-бићевић, др. То-мка Миљановић, Славица Нинко-вић, мр. Весна Миливојевић Биологија 5
11. Техника и техно-логија Клетт Алекса Вучи-ћевић,Ненад Ста- меновић Техника и техно-логија, уџбеник за пети разред

12.

Инфорамтика и рачунарство Клетт Светлана Ма-ндић Информатика и рачунарство за пети разред
13. Енглески језик Akronolo Isabella Hearm, Jayne Wildaman Discover English 2Engleski jezik za peti razred
14. Француски језик Клетт Мари Жозе Ло-пез, Жан Тјери ле Буњек Club Ados 1
15. Француски језик Клетт Club Ados 1

6. разред - стари неважећи

  Српски језик Клетт Зорица Несто-ровић, Златко Грушановић Корак- читанка за шести разред
  Српски језик Клетт Весна Ломпар Граматика 6
  Српски језик Клетт Весна Ломпар, Зо-рица Несторовић Српски језик 6 радна свеска
4. Математика Математископ доо Владимир Стоја-новић Математика 6 – уџбеник
  Математика Математископ доо Владимир Стоја-новић Математика 6 – збирка задатака
6. Музичка култура Нови Логос Александра Пала-дин,ДраганаМиха- јловић - Бокан Музичка култура 6 – уџбеник за шести разред
7. Ликовна култура Клетт Сања Филиповић Ликовна култура 6 - уџбеник
8. Историја Завод за уџбени-ке и наставна средства Раде Михаљчић Историја – уџбе-ник за шести разред
9. Историја Завод... Марко Шуица, Снежана Кне-жевић Историјска читанка и радна свеска 
10. Географија Нови Логос Снежана Вуја-диновић, Рајко Голић Географија 6 – уџбеник за шести разред
11. Физика БИГЗ Катарина Стевановић, Марија Крнета Физика 6 - уџбеник
12. Физика БИГЗ Катарина Стевано-вић,Марија Крне-та, Радмила Тошо-вић Физика 6 – збирка задатака
13. Биологија Герундијум Тихомир Лазаре-вић, Весна Мили-војевић,Томка Ми-љановић Билогија 6 – уџбеник
14. Билогија Герундијум Тихомир Лазаревић.... Радна свеска из биологије 6
15. ТО и информа-тичко образо-вање Едука Зоран Д. Лапчевић Техничко и информатичко образовање 6 - уџбеник
16. Француски језик Клетт Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек Et toi? 2
17. Француски језик Клетт Et toi? R.s.
18. Енглески језик Акроноло Jayne Wildman Discover English 3
19. Енглески језик Акроноло Discover English 3,р.с.

7. разред - стари неважећи

1. Српски језик Клетт Зорица Несто-ровић, Златко Грушановић Пут – читанка за седми разред
2. Српски језик Клетт Весна Ломпар Граматика 7
3. Српски језик Клетт Весна Ломпар, Зорица Несто-ровић Радна свеска, Српски језик 7
4. Математика Математископ Владимир Стојановић Математика 7 -уџбеник
5. Математика Математископ Владимир Стојановић Математика 7 – радна свеска
6. Музичко Нови Логос Александра Пала-дин, Др агана Ми-хајловић-Бокан Музичка култура 7 - уџбеник
7. Ликовна култура Клетт Сања Филиповић Ликовна култура – уџбеник за седми разред
8. Историја Едука Милица Омрчен, Невена Грбовић Историја – уџбеник за седми разред
9. Географија Нови Логос Дејан Шабић, Снежана Вујади-новић, Мирољуб Милинчић Географија 7 - уџбеник
10. Физика Клетт Марина Радо-јевић Физика 7 - уџбеник
11. Физика Клетт Марина Радо-јевић, Митко Николов Физика 7 – збирка задатака
12. Биологија Герундијум Мирјана Топић, Томка Миља-новић, Тихомир Лазаревић Биологија 7 - уџбеник
13. Биологија Герундијум Славица Нинко-вић, Томка Ми-љановић Радна свеска из биологије 7
14. Хемија Клетт Ивана Вуковић, Аника Влајић Хемија 7 – уџбеник из хемије
15. Хемија Клетт Ивана Вуковић... Хемија 7 – збирка задатака
16. ТО и информа-тичко образо-вање Едука Др. Драган Голу-бовић Техничко и информатичко образовање – уџбеник за 7. разред
17. Француски језик Клетт Мари Жозе Ло-пез, Жан Тјери ле Буњек Еt toi? 3
18. Француски језик Клетт Et toi?3 r.s.
19. Енглески језик Акроноло Liz Kilbey Discover English 4
20. Eнглески језик Акроноло Discover english 4

8. разред - стари, неважећи

1. Српски језик Клетт Зорица Несто-ровић, Златко Грушановић Речи мудрости – читанка за осми разред
2. Српски језик Клетт Весна Ломпар Граматика 8
3. Српски језик Клетт Весна Ломпар, Зорица Несто-ровић, Златко Грушановић Српски језик 8 – радна свеска
4. Математика Математископ Владимир Сто-јановић Математика 8 - уџбеник
5. Математика Математископ Владимир Сто-јановић Математика 8 – збирка задатака
6. Музичка култура Нови Логос Александра Пала-дин, Драгана Ми-хајловић Бокан Музичка култура 8 - уџбеник
7. Ликовна култура Клетт Сања Филиповић Ликовна култура 8 - уџбеник
8. Историја Завод за уџбе-нике и наставна средства Ђорђе Ђурић, Момчило Павло-вић Историја – уџбеник за осми разред
9. Географија Нови Логос Слободан Зрнић, Наташа Бировљев Географија 8 – уџбеник географ.
10. Физика Клетт Марина Радоје-вић Физика 8 - уџбеник
11. Физика Клетт Марина Радоје-вић, Митко Ни-колов Физика 8 – збирка задатака
12. Биологија Герундијум Верица Мата-новић, Милица Станковић Биологија 8
13. Биологија Герундијум Славица Нинко-вић Радна свеска из биологије
14. Хемија Нови Логос Татјана Неде-љковић, Драгана Анђелковић Хемија 8 – уџбеник
15. Хемија Нови Логос Татјана Неде-љковић... Радна свеска
16. ТО и информа-тичко образо-вање Едука Др. Драган Голу-бовић, Небојша Голубовић Техничко и инфо-рматичко обра-зовање –уџбеник за осми разред
17. Француски језик Клетт Мари Жозе Ло-пез, Жан Тјери ле Буњек Et toi? 4
18. Француски језик Клетт Et toi? 4 r.s.
19. Енглески језик Акроноло Liz Kilbey Discover english 5
20. Енглески језик Акроноло Discover english 5 r.s.
21. Енглески језик Акроноло Збирка

     Уџбеници, по разредима и предметима, које је Наставничко веће својом одлуком утврдило за коришћење у овој школској години, поседују решење којим су одобрени за коришћење у основној школи.

 

 

 

 

 

scan0019scan0020scan0021scan0022scan0023