ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

2284189

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

За ученике

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

           Члан 6.

Права ученика остварују се у складу са позитивним међународним уговорима и конвенцијама и законом, а школа је дужна да обезбеди њихово остваривање, а нарочито право на :

               Квалитетан образовно-васпитни рад,

               Уважавање личности,

               Свестран развој личности,

               Заштиту од дискриминације и насиља,

               Благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање,

•          Информацију о његовим правима и обавезама,

               Подношења приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу
образовања,

               Слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког
парламента,

               Учествовање у раду органа школе у складу са законом,

               Покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-
васпитном процесу уколико права из тачке 1-9 овог члана нису остварена.

Члан 7.

Ученик, његов родитељ, односно старатељ може да поднесе пријаву директору школе у случају непримерног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од дана наступања случаја.

Директор је дужан да пријаву размотри, уз консултацију са учеником, његовим родитељем, односно старатељем одлучи о њој, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.

Запослени је дужан да пријави директору, односно школском одбору кршење права ученика.

Члан 8.

Ученик може да одговара само за повреду обавезе која је у време извршења била прописана посебним законом или општим актом.

Васпитно-дисциплинска мера може да се изрекне ученику само за повреде обавезе учињене у току школске године.

Дисциплински поступак против ученика не може се покренути ни водити по истеку 15 дана од дана сазнања за повреду.

Ученик, односно његов родитељ или старатељ одговара за материјалну штету коју ученик намерно или из крајње непажње нанесе школи у складу са законом.

Члан 9.

Ученик може за повреду својих радних обавеза да одговара дисциплински и материјално.

Повреда обавеза ученика школе може бити лакше и теже.

Теже повреде ученика су:

1. уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју издаје школа или друга организација, односно орган,

2. преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација,,

З. уништење или крађа имовине школе или имовине ученика или запосленог,

4. подстрекавање, помагање,давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце,

5. уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице,

6. свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика,

7.употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања.

8.изазивање туче или учешћа у тучи,

9.изражавање националне и верске нетрпељивости,

10.политичко организовање и деловање

11 .неоправдано изостајање са наставе више од 35 часова и учестало чињење лакших повреда обавеза.

Члан 10.

Школа похваљује ученике за њихов допринос у остваривању боље дисциплине на часу, за развијање међусобних односа ученика базираним на узајамном разумевању и сарадњи у оделењу или ван одељења к,ао и за развијање бољих међуљудских односа са другим ученицима, запосленима и трећим лицима.

Ученике који постижу изузетне резултате у образовно васпитном процесу школа награђује на крају школске године сходно материјалним, односно финансијским могућностима у складу са законом и општим актима.

Члан 11.

Дужност ученика је да:

               редовно похађа наставу, стиче знања, овладава вештинама и уредно извршава све
друге обавезе у васпитно-образовном процесу,

               долази у школу и друга места у којима школа организује и спроводи образовно-
васпитни процес, прикладно одевен за наменске активности, без шминкања, изазовног облачења
фарбања косе за мушкарце и неуредних фризура,

               брине се о личној хигијени и уредности, хигијени школских и других просторија у
којима се врши обаразовна- васпитна делатност.

               долази у школу на време пре почетка часа, а после знака за почетак наставе буде на
свом месту, спреман за њен почетак,

               дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама школе за време
трајања наставе, испита, као и на другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру спортских,
културних, и других активности,

               води сам рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за
време трајања школског одмора,

               чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време
посете или извођења дела програма образовно- васпитног рада ван школе,

               да се пристојно понаша и када није у школи.

Члан 12.

Ученик чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које школа издаје.

Ученик је дужан да родитељу односно старатељу да на увид ђачку књижицу, у коју одељењски старешина уноси обавештења, успех, васпитно-дисциплинску меру и друго.

Ученик не сме да преправља и дописује податке на исправама које школа издаје.

Члан 13.

Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру оделењске заједнице уз посредовање оделењског старешине, психолога, односно педагога или дежурног наставника.

Ученици треба да се пристојно понашају према наставницима и осталим запосленима у школи.

Ученици треба да се уздрже од коментарисања рада и понашања наставника, сем на одељенским састанцима са својим разредним старешином или у личном разговору са педагогом, директором и помоћником директора.

Своје примедбе на рад наставника и запослених ученици могу изнети пред ученички парламент или преко свог представника у школском одбору.

Међусобне неспоразуме наставника и ученика решава директор или помоћник директора школе у сарадњи са педагогом, односно психологом.

Члан 14.

Ученику у школи забрањено је да :

               уноси оружје, оруђе и друга средства, којима се могу нанети озледе, угрозити живот
ученика и запослених, односно нанети штета школској имовини.

               уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотике и друга средства са
психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика.

               самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе,

               пуши у просторијама школе,

               самовољно напушта час и друге активности у којима као ученик школе учествује,

               користи пејџер, мобилни телефон, вокмен и друга средства комуникације и ласерску
технику, којом се ремети рад на часу,

               улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења,

               задржава се у ходницима школе за време часа.

Члан 15.

Дужности редара су да :

               припрема средства и услове за наставу,

               обавештава наставнике о одсуству ученика,

               чува личне предмете, књиге и прибор ученика, као и да се стара о хигијени
учионице,

               пријављује свако оштећење школске или личне имовине, а посебно да пре почетка
наставе уочене недостатке пријави оделењском старешини или дежурном наставнику.

Члан 16.

Ученик који се непримерено грубо, агресивно и сл. понаша према ученицима, запосленима и трећим лицима подлеже дисциплинској одговорности

Члан 17.

Ако ученик изостаје са наставе дуже од 3 дана оделењски старешина ће о томе обавестити родитеља, односно старатеља ученика.

Изостанке са наставе до један дан, ученику правда на основу личног разговора са одељењским старешином родитељ, односно старатељ, а преко један дан школски лекар дома здравља Гроцка, путем лекарске потврде односно уверења..

Родитељ односно старатељ је дужан одмах оправдати изостанак од једног дана а најкасније у року од 3 дана од дана изостанка.

Када се ради о изостанку из школе дужем од једног дана, ученик, односно његов родитељ или старатељ дужан је одељењском старешини доставити лекарско уверење, односно потврду у року од 8 дана по повратку у школу.

Протеком рока из става 2 и 3 овог члана изостанци се сматрају неоправданим изостанцима и оделењски старешина је дужан да их као такве евидентира у дневник рада и о томе обавести родитеља, односно старатеља ученика.

Члан 18.

Ако је ученик дошао до сазнања да му је неко право ускраћено, осим остваривања права утврђених Законом, заштиту својих права затражиће од директора школе, помоћника директора, уз помоћ оделељског  , старешине и педагога, односно психолога.

Када је ученику у школи нанета повреда или учињена материјална штета има право да пријави дежурном наставнику, ради предузимања одговарајућих мера и накнада штете.