ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

1497348

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Примарни задаци

Циљеви образовања и васпитања јесу:

1. Пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и инте ресовањима;

2. Стицање квалитетних знања и вештина и формирање  вредносних ставова, језичке, математичке, научне, уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и активну укљученост у живот породице и заједнице;

3. Развој стваралачких способности, креативности ,естетске перцепције и укуса, као и изражавање на језицима различитих уметности;

4. Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење медија и инфомационо-комуникационих технологија;

5. Оспособљавње за решавње проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању и свакодневном  животу;

6. Развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током целог живота;

7. Развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;

8. Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања  и занимања, сопственог развоја и будућег живота;

9. Развој кључних компетенција потребних за живот у савременом  друштву;

10. Развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;

11. Развој свести о значају одрживог развоја, заштите и одржавања природе и животне средине, еколошке етике и заштите животиња;

12. Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;

13. Развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађандких права, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;

14. Формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање  и неговање српског језика и свог матерњег језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског културног наслеђа;

15. Развој и поштовање расне, националне културе, језичке верске и узрасне равноправности и толеранције.

Полазне основе рада школе:

Основним образовањем и васпитавањем остварују се општи и посебни исходи, тако да ће ученици након завршеног основног  образовања:

 1. Имати усвојен интегрисан систем научно заснованих знања о природи и друштву и бити способни да тако стечена знања примењују и размењују;

2. Умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском,односно на српском и језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи се разноврсним вербалним, визуелним  и симболичким средствима;

3. Бити функционално писмени у математичком, научном и финансијскомдомену;

4. Умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање одговорности према свом животу, животу других  и животној средини;

5. Бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за сопствено изражавање;

6. Бити оспособљени за  самостално учење

7. Бити способни да прикупљају,анализирају и критички процењују информације;

8. Моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко  и креативно мишљење и релевантна знања;

9. Бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и сво-јим активностима;

10. Бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању;

11. Умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно учествују у њиховом остваривању;

12. Имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју;

13. Знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способан да сарађују са њиховим припадницима;

14. Бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима,групе,организације и заједнице.

У овој  школ­ској години истакнути су следећи задаци:

школа је дужна да у овој школској години оствари све облике вас­питно-образовног рада утврђене правилником о наставном пла­ну и програму и да у том циљу доноси свој Годишњи план рада;

Годишњим планом рада се утврђују време, место, начин и но­сио­ци остваривања наставног плана и програма;

- да се од I до VIII разреда ради по пла­но­ви­ма и програмима које је школа донела у скла­ду са општим и посебним основама школског програма;

да ће се организација образовно-васпитног рада у свим оде­ље­њима остваривати као полудневна настава;

праћењем и анализом рада и резултата рада у протеклој го­ди­­ни уочено је да нека питања из живота и рада школе у наредном пе­­риоду треба успешније остваривати: орга­ни­зо­ва­­није чување и рационалније коришћење школских ресурса; осмишљеније предузимање мера да се расположива литерату­ра у библиотеци користи благовремено и стваралачки; још редовније посе­ћивање ог­лед­­них часова; да се редовније и отвореније раз­ма­трају искуства; мно­го студиозније прилажење пословима у вези са непосредним ра­дом одељенских старешина са ученицима; боља сарадња са ро­дитељима појединих ученика који имају про­блема у школи; бо­ља организација слободног времена, благо­временије реаговање на све проблеме; довођење рада стручних већа на виши ниво;

енглески језик ће учити ученици oд I до VIII разреда као оба­везни наставни предмет;

- француски језик ће се изучавати oд V до VIII раз­ре­да са по 2 часа недељно као изборни наставни предмет;

-да ће се од V до VIII разреда организовати један час недељно „из­абраног спорта” по одељењу;

да ће се од I до VIII разреда остваривати верска настава и гра­ђан­ско васпитање;

- да ће се од V до VIII разреда остваривати још 4 из­бор­на програма које ће школа понудити ученицима, а који ће се оп­ре­де­лити за један на почетку школске године;

однос наставника према планирању, припремању и ос­тва­ри­ва­њупрограма ће бити на завидном нивоу;

- стручност наставника гарантоваће још бољи рад на остваривању за­датака на реализацији наставних садржаја;

нужно je побољшати резултате (нпр. на такмичењима у школи и ван ње и да обухват ученика из појединих дисциплина треба по­ве­ћа­ти с обзиром и на чињеницу да додела Дипломе „Вук Караџић” за­виси од пласмана ученика на овим такмичењима);

потребна je организована и стална помоћ ученицима VIII раз­ре­да ради постизања добрих резултата на завршном испиту, и то пре свега предметних наставника српског језика и математике, струч­­них сарадника и директора школе;

- потребно је укључивање родитеља у оства­ри­ва­ње одређених програмских садржаја и других захтева што се по­­казало корисним у протеклој школској години;

да се на пословима и радним задацима наставног особља на­лазе уг­­лавном особе које имају воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад и рад школе у целини.