ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

2284294

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Продужени боравак се организује у три групе и то :

ГРУПА ДОЛАЗАК ОДЛАЗАК
I 7.00 12.00
II 10.00 15.00
III 12.00 17.00

 

Планирани продужени боравак за ученике првог_разреда биће реализован по исказаним потребама родитеља.

У три групе продуженог боравка ради  троје учитеља:

Снежана Поповић,Младен Тадијановић и Славица Велимировић

 

Основна школа „Никола Тесла“, Винча

ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОД.

 

У школи се организује продужени боравак за ученике првог и другог разреда, а основни социопедагошки циљеви, који се остварују његовим радом су:

  • Развијање и неговање радних навика, 

  •  развој потенцијала детета, 

  • усмеравање ка самосталном раду и учењу, 

  • развијање моторичких способности, 

  • подстицање групног рада сарадње и дружења,

  •  развијање и неговање језичке и математичке писмености, -идентификовање ученика којима је потребан корективни рад у циљу постизања бољих резултата, 

  • примена правила о лепом понашању током боравка у учионици, трпезарији и школском дворишту,

  •  учење вештина спортског прихватања победе и пораза, подстицање на самоорганизовање групе за заједничке игре, усмеравање ка пријатељским односима и међусобном уважавању

 

Боравком ће бити првенствено обухваћени ученици:

-са тешкоћама у интелектуалном, емоционалном и социјалном развоју;

-који живе у непотпуним породицама;

-чије су укупне породичне прилике несређене;

-који живе у слабим стамбеним условима;

-чија оба родитеља раде у иностранству;

-ученици путници;

-чија су оба родитеља запослена.

 

 Рад у продуженом боравку се одвија кроз:

-реализацију часова учења

-израде домаћих задатака

-слободних активности 

-слободног времена.

 

Ученицима  у продуженом боравку, ће се плански и педагошки организовано задавати следеће тзв. припремних домаћих задатака:

Читање дечијих часописа и листова

Читање обавезне школске и домаће лектире

Учење краћих прозних и поетских текстова

Гледање и слушање одређених филмских представа

Посећивање културно- просветних, историских и других значајних знаменитих објеката

Израда мање сложених дидактичких материјала

 

Активности у слободном времену ученика имају првенствено рекреативно-забавни и стваралачки карактер и могу бити:

-Едукативне, 

-Радне

-Културно-уметничке

-Спортске и

-Забавне

Организују се на принципу слободе избора и добровољности. 

 

Ученици у продуженом боравку треба да усваје:

-хигијенске и здравствене навике

-да стекну одговоран однос према својим обавезама

-да самостално решевају домаћи задатак

-да искажу креативност

-да науче да решавају сукобе мирним путем

 

КОРЕКТИВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА

Садржај

Време

Извршиоци

-Евидентирање ученика којима је потребан корективно-пе-дагошки рад, упознавање са околностима у којима такво дете живи.

септембар и октобар

-ППС,наставници и учитељи

-Саветодавни рад са родитељима ученика којима је потре-бан корективно педагошки рад. 

током године

-Младен Тадијановић,наста-вници и учитељи

-Групни и индивидуални рад са ученицима.

током године

-Снежана Поповић,наста-вници и учитељи

-Сарадња у утврђивању нивоа захтева ученика у појединим наставним предметима.

током године

ППС

-Сарадња са различитим институцијама због ученика чија природа проблема превазилази оквире школског бављења.

током године

психолог и педагог

-Евидентирање ученика са проблемима у физичком развоју

септембар

-Наставници физичког ва-спитања и учитељи

-Саветодавни рад са родитељима ученика који имају про-блема у физичком развоју.

током године

-Младен Тадијановић и  на-ставници физичког васпи-тања

-Групна и индивидуална корективна гимнастика

током године

-Снежана Поповић и наста-вници физичког васпитаља

-Евидентирање ученика са проблемима у говору.

септембар

-Јелена Стојадиновић  и   Снежана Поповић

-Саветодавни рад са родитељима ученика који имају говорних проблема.

током године

-Јелена Стојадиновић  и   Снежана Поповић

-Индивидуални корективни рад- говорне вежбе.

током године

-Јелена Стојадиновић и   Снежана Поповић

ПЛАН И ПРОГРАМ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ

 

Месец

Самостални рад ученика

Занимања у слободно време

Циљеви и задаци

IX

Самостални рад, часови учења и израде домаћих за-датака одвијају се у зависности од програма предви-ђених планом и програмом редо-вне наставе па се као такви не пла-нирају посебно.

-Формирање васпитне групе

-Упознавање деце кроз игру и избор руководства групе

-Спортске игре и такмичења у школском дворишту

-Литерарне и ликовне акти-вности на тему: „Школе су велики и чудни дворци“. Израда паноа и уређивање учионице.

-Читање школске лектире и дечије штампе

-Развијање другарства и осећаја припадности групи. Развијање та-кмичарског духа и осећаја за по-штовање правила игре. Богаћење речника и развијање маште.

X

 

-Обележавање Дана школе рецитовањем пригодних пе-смица

-Радионице на тему:,,Шта знам о саобраћају“.Обеле-жавање дечије недеље


-Гледање ТВ-програма, играње друштвених и дида-ктичких игара, спортске и такмичарске игре у шко-лском дворишту

Пројекат „Златна јесен“

-Неговање традиције.

 Развијање свести о важности опреза у саобраћају. Упознавање са променама у природи, развијање маште. 

-Развијање и неговање осећаја хуманости. 

 

-Боравак на свежем ваздуху

XI

 

-Јесењи мотиви. Јесен нам дарује плодове своје

-Уређивање паноа и учио-нице

-Спортске активности у школском дворишту

-Слушањемузике


-Психолошкерадионице

-Упознавање природе и развијање еколошке свести. 

-Развијање такмичарског духа.

 

-Развијање културе слушања и разумевања слушане музике.

-Развијање свести о себи.

XII

 

-Пројекат: Новогодишња чаролија:

-прављење новогодишњих  јелкица од украсног папи-ра,прављење новогодишњих лампиона,прављење ново-годишњих честитки,израда  Снешка Белића од пласти-чних чаша, и израда паноа за Божић

-Развијање еколошке свести. Разијање маште, стваралаштва, осећаја за естетско уређивање простора у коме боравимо. 

Неговање традиција и обичаја

 

-Обележавање дана Светог Саве рецитовањем приго-дних песмица и уређивањем паноа

-Израда ликовних и литера-рних радова на тему:,,Зима зима епа шта је“

-Боравак на свежем ваздуху и игре на снегу

-Психолошкерадионице

-Неговање традиције и обичаја. 

 

-Развијање маште и смисла за писмено изражавање. 


-Боравак на свежем ваздуху.


-Развијање свести о себи.

II

 

-Читање дечије штампе и школске лектире

-Обележавање дана вино-градара (Свети Трифун)

-Дан розе мајца“  Међународни дан против вршњачког насиља

-Такмичење у изговарању брзалица и постављању за-гонетки

-Гледање ТВ-програма и цртаних филмова

-Психолошке радионице

-Богаћење маште и речника као и ликовног изражавања кроз симболе.

-Превенција против насиља. 


Развијање такмичарског духа.

-Развијање правилног односа према медијима.

III

 

-Израда честитки за 8. Март

-Израда и паковање поклона за маме,ликовне и литера-рне активности на тему: ,,ајлепша мама на свету“, уређивање паноа на исту тему

-Весници пролећа


-Спортске игре и такмичења у школском дворишту

Развијање и неговање љубави и пажње према ближњима. Развијање маште и стваралаштва.


-Развијање еколошке свести и љубави према природи.

-Развијање свести о потреби бора-вка на свежем ваздуху, развијање такмичарског духа.

IV

 

-Спортске активности и игре у природи

-Пројекат“Кад бираш, бирај здраво“

-Шарање ускршњих јаја и израда корпица за њих

-Уређивање паноа на тему: ,,Ускрс“

-Драматизација научених текстова

-Дидактичке игре, гледање ТВ-програма

-Развој свести о значају боравка на свежем ваздуху.

-Развијање свести о здравој исхрани

-Неговање традиције.  


-Развијање маште и стваралаштва.


-Подстицање способности уживљавања у улоге.

-Учење кроз игру. Развијање правилног односа према медијима.

V

 

-Ликовне и литерарне акти-вности на тему:,,Мај, најле-пши месец“

-Радионица на тему дечијих права

-Излети, посете и шетње, обилазак установа у месту

-Спортске игре и такмичења у школском дворишту

-Подстицање маште и културе пи-сменог изражавања. 


-Развој свести о себи. 


-Упознавање околине и рада уста-нове у месту. 

-Боравак на свежем ваздуху. Разви-јање такмичарског духа и осећаја за поштовање правила игре.

VI

 

-Ликовне и литерарне акти-вности на тему: „Ближи се ближи лето“

-Спортска такмичења и игре у школском дворишту

-Анализа рада наше заједни-це,изложба ученичких радо-ва

-Развијање маште.Неговање култу-ре писменог и ликовног изражава-ња.

-Развијање спортског и такмича-рског духа.

-Развијање способности анализе свог рада и самокритичности.

Годишњи план рада школске и ваншколске сарадње продуженог боравка за школску 2023/24. годину.

 

Месец

Сарадници

Облик сарадње

IX

-Родитељи, директор, психо-лог, педагог, наставници редо-вне наставе

-Формирање васпитне групе, израда педагошке докуме-нтације, набавка потребних средстава за рад. Договор о раду, развијање културних, хигијенских, и радних нави-ка. Побољшавање услова боравка рада набавком игра-чки и средстава потребних за рад.

X

-Родитељи, психолог, педагог, наставници редовне наставе

-Свакодневни контакт са родитељима у циљу бољег упознавања социјалних и материјалних прилика у по-родици. Консултација са психо-педагошком службом у циљу унапређивања метода и организације рада. Посе-та библиотеци. Учешће у обележавању дечије недеље.

XI

-Родитељи, психолог, педа-гог, наставници редовне на-ставе

-Свакодневни индивидуални разговори са родитељима и разговори за време дана отворених врата. Сарадња са психо-педагошком службом ради организације психо-лошких радионица. 

XII

-Родитељи, наставници редо-вне наставе

-Свакодневни индивидуални разговори са учитељима у циљу сагледавања постигнутих резултата у раду уче-ника. Разговори са родитељима у циљу анализе пости-гнутих резултата рада. Учешће у новогодишњем маске-мбалу у сарадњи са учитељима.

I

-Родитељи, психолог, педа-гог, наставници редовне на-ставе

-Анализа васпитно-образовног рада и успеха ученика. Пружање помоћи ученицима који имају потешкоће у савладавању предвиђених садржаја.

II

-Родитељи и наставници редовне наставе

-Анализа и разговор о дисциплини ученика у проду-женом боравку. Посета библиотеци у циљу упознавања ученика са средствима масовних комуникација као и упознавање са руковањем апаратима.

III

-Родитељи, наставници редо-вне наставе

-Израда честитки и поклона за маме. Организовање при-редбе за 8. март или осмомартовске продајне изложбе. 

IV

-Родитељи, психолог, педа-гог, наставници редовне на-ставе

-Свакодневни разговори са родитељима и наставници-ма о успеху ученика у циљу постизања што бољих резу-лтата у школском учењу. Учешће у Вашару стварала-штва.

V

-Родитељи, психолог, педа-гог, наставници редовне на-ставе, стручњаци археоло-шког налазишта.

-Индивидуални разговори у циљу побољшања успеха ученика. Посета археолошком налазишту „Бело брдо“ у Винчи.

VI

-Родитељи, наставници редо-вне наставе

-Анализа успеха ученика на крају школске године. За-вршно дружење. 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКО  РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ   (школска 2023/24.година)

Координатор:Виола Ћук

 

ВРЕМЕ

САДРЖАЈ РАДА

ИЗВРШИОЦИ

септембар

1.Конституисање стручног актива

2.Упознавање чланова тима са извештајем о раду у шк.2022/23.години


3.Израда Плана активности из Развојног плана школе за шк.2023/24.г. 


4.Договор о даљој реализацији  пројектних активности на тему Путо-вање у прошлост нашег краја 

-Виола Ћук

-Виола Ћук и Марија Марковић

-Чланови стручног актива  ШРП

-Бранислав Живко-вић, Татјана Илић, Татјана Арсић и чла-нови СА за ШРП

октобар

5.Сарадња са стручним већима и школским тимовима  у реализацији планираних активности из ШРП 


6.Реализација радионица и пројектних  активности из Плана активности РПШ за текућу школску годину 

-Координатори шко-лских тимова и ру-ководиоци већа

-Виолета Сандуло-вић, Весна Будимир, Весна Ђорђевић и Бранка Алимпијевић 

новембар

7.Сарадња и договор са СВ везана за планирање и реализацију проје-ктних активности везаних за обележавање Светског дана науке и обе-лежавање значајних датума

 

8.Праћење реализације радионица и  пројектних активности

-Снежана Ракић,Љ.Јо-вић, М.Стаменковић,

Ивана Живанчевић Вулетић ,Данијела Миликић и руково-диоци СВ

-Виола Ћук

децембар

9.Сарадња са СА за развој школског програма и координисање рада са осталим стручним тимовима у школи


10.Процена реализованих активности и предлози за унапређење рада 

-Виола Ћук,Марија Марковић и Снежа-на Ракић

-СВ, тимови, ОС

јануар/фебруар

11.Самопроцена реализованих активности у првом полугодишту 


12.Договор о раду у другом полугодишту

-Виола Ћук и Ма- рија Марковић

-Чланови стручног актива ШРП

март

13.Реализација акција, предавања, радионица планираних школским развојним планом и разматрање потешкоћа у реализацији плана. 

-ОС, ППС и руко-водиоци СВ

април/мај

14.Договор о реализацији планираних активно-сти из школског развојног плана и пројектним активностима

15.Извештавање представника стручних органа школе о реализацији остварених садржаја

-Татјана Арсић и Данијела Миликић

-Тања Илић ,Жарко Станковић и Марија Марковић

јун

16.Евалуација реализованих садржаја


17.Израда извештаја о раду за  шк.2023/24.год.

18.Израда плана рада и плана активности  за наредну школску годину


19.Извештавање Наставничког већа и стручних већа и тимова о реа-

лизацији активности у  шк.2023/24.години

-Виола Ћук и Ма- рија Марковић

-Виола Ћук 

-Виола Ћук и чланови СА за ШРП

-Виола Ћук