ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

2284067

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Пројекти

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

 

Школска управа Београд
Школа ОШ ,,Никола Тесла“
Место Винча

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

 

Тема пројекта Четири годишња доба - израда календара
Област Предузетништво
Време реализације Два месеца

Наставни предмети са којима је тема

повезана

Српски језик, математика, ликовна и музичка култура, свет око нас.

Остале међупредметне компетенције 

чијем развоју доприноси

  • Комуникација
  • Рад са подацима и инфорамацијама
  • Дигитална компетенција
  • Сарадња
  • Естетичка компетенција
  • Предузимљивост и оријентација ка предузетништву
Циљ пројекта Оспособљавање ученика за уочавање карактеристика годишњих доба и коришћење календара (дан, недеља, месец, година), за оријентисање у времену и простору. Интегрисање знања из разних предмета и стварање целовитог погледа на свет. Повезивање природног и естетског у животу и раду.
Исходи пројекта Штампани календар је производ који се може поклањати, што доприноси маркетингу школе, али може се продавати, што ће допринети набавци потребних средстава за школу.
Исходи наставних предмета  (1. разред)

Први разред:

Свет око нас:

Ученик ће бити у стању да:

     се снађе у простору помоћу просторних одредница: напред-назад, лево-десно, горе-доле и карактеристичних објеката;

    одреди време својих активности помоћу временских одредница: делови дана, обданица и ноћ, дани у недељи, пре, сада, после, јуче, данас, сутра, прекјуче, прекосутра;

   Српски језик:

Ученик ће бити у стању да:

    усмено прича према слици/сликама и о доживљајима;

   усмено описује ствари из непосредног окружења;

   бира и користи одговарајуће речи у говору;

   пажљиво и културно слуша саговорнике;

Математика:

Ученик ће бити у стању да:

  броји унапред и уназад и са прескоком;

  прочита, запише, упореди и уреди бројеве прве стотине и прикаже их на бројевној правој;

  користи редне бројеве;

  разликује парне и непарне бројеве, одреди највећи и најмањи број, претходника и следбеника;

Музичка култура:

Ученик ће бити у стању да:

– објашњава својим речима доживљај свог и туђњег извођења,

– повезује музичко дело у односу на њему блиске ситуације, врсту гласа и боју инструмента са карактером

дела;

– поштује договорена правила понашања при

слушању музике;

Ликовна култура:

Ученик ће бити у стању да:

-опише, својим речима,визуелне

карактеристике по којима препознаје облике

и простор;

– пореди своје утиске и утиске других

о уметничким делима, изгледу објеката/

предмета и облицима из природе и окружења;

– одреди, самостално и у сарадњи са другима, положај облика у простору и у равни;

– црта на различитим подлогама и форматима папира;

– користи материјал и прибор у складу

са инструкцијама;

                                                                                     

Носиоци активности Наставници разредне наставе, ученици, родитељи, библиотекар, фотограф.
Методе рада Метода практичног рада и илустративно –демонстративна метода.
Материјално – техничка основа Рачунар, интернет, фото-апарат, прибор за цртање и сликање, литература, постери, сликарски радови.
Начин праћења и евалуације Фотографисање процеса рада, разговор, објава на сајту школе.

ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ ПО ФАЗАМА ПРОЈЕКТА

 

Oбразложење пројектне теме/разлози за покретање пројекта

Спајање уметничког и практичног рада. Илустровани календари могу се поклањати, продавати, изложити, што је маркетиншки потез. Календари су неопходни у свакодневном животу, а могу бити и уметнички предмети, ако су добро осмишљени и естетски привлачни.

 

Активности у оквиру ОТВАРАЊА пројекта

Инспирисани темом и интердисиплинарним приступом обради теме, ученици су иницирали пројекат јер су ту изразили своје цртачке и сликарске вештине, обрада папира, фогографисањe, изложбе, то их је привукло да направе календар. Разговор са ученицима о годишњим добима.

Подела истраживачких задатака ради прикупљања материјала о карактеристикама годишњих доба.

 

Активноси у оквиру РАЗВИЈАЊА пројекта

Активности ученика током пројкета

Ученици разговарају о годишњим добима и њиховим карактеристикама.

Раде на истраживачким задацима:сакупљају податке о природним карактеристикама годишњих доба.

Ученици се деле у четири групе према годишњим добима.

Израда плаката о годишњим добима.

Фотографисање школе и ученика уз помоћ родитеља.

Цртају годишња доба.

Врше анализу радова.

Бирају радове.

Слагање радова према годишњим добима.

Користе календар за различите активности.

Да бисмо дошли до средстава за штампање, идеја ученика је да скупљају стари папир, пластичне флаше и лименке и да их дају на рециклажу. То би обезбедило адекватну суму новца која је потребна искључиво за штампање.

Активности наставника разредне наставе у току пројекта:

Даје упутсва и информације о пројекту и његовом временском трајању.

Израђује план пројекта.

Даје смернице ученицима за самосталан рад.

Организује инидивидуални и групни рад ученика.

Комуницира са ученицима поштујући њихве разлике.

Разговара са ученицима о њиховим сазнањима на основу истраживачких задатака.

Дели ученике у групе.

Усмерава ученике приликом израде радова.

Помаже ученицима у естетској анализи и одабиру радова.

Припрема материјал за штампање и израда календара.

Усмерава ученике на коришћење календара у различитим активностима.

Toком рада на пројекту активности из различитих наставних предмета интегрисани су у процес пројекта на следећи начин. Кроз разговор о годишњим добима код ученика се развија склоност ка запажању и описивању, што се преноси на израду календара. Тиме се и богати речник. На овај начин је српски језик интегрисан у пројекат. Музичка и ликовна култура интегрисане су у рад кроз слушање музике везане за годишња доба и кроз гледање, анализирање и цртање слика везаних за годишња доба. Кретање у природи, временске одреднице (дан, недеља, месец, година) сналажење у времену( пре,после, сада, сутра) везани су за градиво из предмта Света око нас и та знања су неопходна за израду календара. И бројеви, основни, редни, претходници и следбеници, парни и непарни смисаоно језгро су  календара, што је област математике.

 

Активноси у оквиру ЗАТВАРАЊА пројекта

Презентација добијених резултата и продуката: презентација у изложбеном простору, потом качење календара на видно место и презентација на сајту школе и школском часопису. Поклањање календара гостима школе.

Коришћење календара – оријентација у времену и израда плана ученичких активности у току недеље, месеца, године.

Обележавање у календару значајних датума за одељенску заједницу и школу.

Рефлексија о пројекту и евалуција: Ученици су пре свега уживали у раду, изразили су своје креативне потенцијале, радили су према афинитетима и добили су производ који користе и који су презентовали школи и гостима школе.

Самовредновање рада од стране ученика. Ученици су кроз разговор проценили свој рад и изнели утиске о њему.  Задовољни су самим процесом рада али и исходима рада. Овакав начин рада им је занимљив јер свако има прилику да изрази своје могућности. Допада им се предузетнички рад. Наставници су остварили постављене циљеве и исходе рада. Задовољни су ученичким аспирацијама, трудом и постигнућима. Односи међу ученицима, наставницима и родитељима су се стваралачки развијали и били смо прави тим.