ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

2284128

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Правила понашања

На основу члана 41, 43. и 57. став 1. тачка 1.3акона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС број 72/09) Школски одбор Основне школе "Никола Тесла" у Винчи, донео је дана 26.02. 2010. године:

                                    ПРАВИЛА  О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилима уређују се међусобни односи ученика, запослених, родитеља ученика и других лица у школи, чиме се негују односи разумевања, уважавања и развијања позитивне атмосфере у школи, ближе одређују обавезе и одговорности ученика, запослених, родитеља ученика и других лица који користе услуге школе и утврђују основна правила понашања у Основној школи "Никола Тесла"у Винчи.

Члан 2.

Поштовањем и применом ових правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делатности школе, повећана безбедност ученика, чување школске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица, општа и радна дисциплина чиме се доприноси бољем успеху ученика, угледу школе и стварају основе за боље и савременије услове рада.

Члан 3.

У школи су забрањене активности којима се врши дискриминација по било ком основу као и страначко организовање.У школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или извајају лица, односно групе лица, по основу расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања,односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације. Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства. Не сматрају се дискриминациом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају. Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у Школи врши се на основу ближих критеријума које заједнички прописује министар просвете и министар надлежан за послoве људских права.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Члан 4.

У школи су забрањени:

1)           Физичко, психичко и социјално насиље,

2)          Злостављање и занемаривање ученика,

3)           Физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или
запослених.

У школи није дозвољено деловање секти.

У школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење школских просторија у такве сврхе.

Члан 5.

Ученици, запослени, родитељи ученика и друга лица дужна су да се понашају пре свега на начин и у складу са Правилником о мерама за спровођење заштите и безбедности ученика, за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа, као и да се старају за спровођење тих мера.